Privacy

PRIVACYVERKLARING J.B.C. ASTEN

J.B.C. Asten, gevestigd aan Prins Bernhardstraat 5, 5721GA Asten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens
  De penningmeester/webbeheerder is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van JBC Asten en is te bereiken via: info@jbcasten.nl.
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
  JBC Asten verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aanvangsdatum lidmaatschap
 • Geboortedatum
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website heeft niet de intentie, gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jbcasten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  JBC Asten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Beheer ledenadministratie en daaruit voortvloeiende handelingen
 • Om je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om activiteiten gerelateerd aan het lidmaatschap uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van notulen, brieven en mededelingen die betrekking hebben op onze club.
 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  JBC Asten, bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw gegevens voor zover deze nodig zijn t.b.v. een reünie of andere belangrijke zaken. Wil je eerder verwijderd worden uit de verzendlijst voor de nieuwsbrief dan kun je contact opnemen met info@jbcasten.nl.
 2. Delen van persoonsgegevens met derden
  JBC Asten, deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JBC Asten, blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor onze e-mail maken wij gebruik van een professionele server.
 3. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  JBC Asten, gebruikt geen cookies, tracking pixels of vergelijkbare technieken.
 4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JBC Asten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jbcasten.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  JBC Asten, wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  JBC Asten, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jbcasten.nl.

Asten, 3 februari 2020

Privacyverklaring JBC Asten – versie 2-2-2020